Moduł:Partie polityczne

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Partie polityczne/opis

local function getPartyParams(country)
	mw.logObject(country, "country")
	local moduleprefix = "Moduł:Partie polityczne/dane/"
	local moduletitle = mw.title.new(country)
	if not moduletitle or (moduletitle.namespace ~= 828) then
		moduletitle = mw.title.new(moduleprefix..country)
	end
	if not moduletitle then
		mw.log("„"..country.."” nie jest prawidłową nazwą z danymi partii politycznych")
	elseif moduletitle.exists then
		local status, partiesData = pcall(mw.loadData, moduletitle.fullText)
		if status then
			return partiesData
		end
	else
		mw.log("Nie mogę znaleźć definicji partii politycznych. Nie istnieje „"..moduleprefix..country.."”.")
	end
end

local function selectPartyData(args)
	local abbr = args[1]
	if not abbr then
		return
	end
	
	local group = args[2]
	mw.logObject({abbr, group}, "abbr, group")
	local data = getPartyParams(group or "Polska") or {}
	if data[abbr] then
		mw.logObject({abbr, group or false, data[abbr]}, "selected key")
		return abbr, data[abbr]
	end
	
	local result = {}
	-- look for name
	for k, v in pairs(data) do
		local key = type(k) == "string" and k or false
		if (abbr == v.opis) or (abbr == v.link) then
			table.insert(result, {key, v})
		end
	end

	if #result == 1 then
		mw.logObject({abbr, group or false, result[1]}, "selected name")
		return result[1][1], result[1][2]
	end
	
	mw.logObject({abbr, group or false}, "not selected")
end

local function Name(party)
	if not party then
		return
	end
	
	local desc = party.opis
	local link = party.link
	mw.logObject({desc, link}, "desc, link")
	if link and desc and (link ~= desc) then
		mw.logObject("[["..link.."|"..desc.."]]", "return nazwa A")
		return "[["..link.."|"..desc.."]]"
	elseif link then
		mw.logObject("[["..link.."]]", "return nazwa B")
		return "[["..link.."]]"
	elseif desc then
		mw.logObject(desc, "return nazwa C")
		return desc
	end
end

local function Color(args)
	local key, party = selectPartyData(args)
	mw.logObject(party, "party")
	if party and party.kolor then
		return party.kolor
	end
	
	return args.kolor or "E6E6E6"
end

local function Short(args)
	local abbr, party = selectPartyData(args)
	mw.logObject(party, "party")
	if party then
		local link = party.link
		if link and abbr then
			return link == abbr and ("[["..link.."]]") or ("[["..link.."|"..abbr.."]]")
		elseif abbr then
			return abbr
		else
			return Name(party) or args[1]
		end
	end

	return args[1]
end

return {
	
["skrót"] = function(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame)
	local key, party = selectPartyData(args)
	mw.logObject(party, "party")
	return key or args[1]
end,

["kolor"] = function(frame)
	return Color(require('Module:Arguments').getArgs(frame))
end,

["link"] = function(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame)
	local key, party = selectPartyData(args)
	mw.logObject(party, "party")
	if party then
		return party.link
	end
end,

["opis"] = function(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame)
	local key, party = selectPartyData(args)
	mw.logObject(party, "party")
	if party then
		return party.opis
	end
end,

["nazwa"] = function(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame)
	local key, party = selectPartyData(args)
	mw.logObject(party, "party")
	return Name(party) or args[1]
end,

["krótko"] = function(frame)
	return Short(require('Module:Arguments').getArgs(frame))
end,

["wybory"] = function(frame)
	local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame)
	local country = args["państwo"] or false
	local maxWidth = args["szerokość"] or '120px'
	local input = args["dane"] or ''

	local normScale = 0
	local widthScale, widthUnit = string.match(maxWidth, "^([0-9]+)(.+)$")
	local items = {}
	local lang = mw.getContentLanguage()
	for i, row in ipairs(mw.text.split(input, '\n')) do
		local color, s, v = mw.ustring.match(row,"^(#[%d%x][%d%x][%d%x]) +(.-) +([%d,%.]+)%%? *$")
		if not color then
			color, s, v = mw.ustring.match(row,"^(#[%d%x][%d%x][%d%x][%d%x][%d%x][%d%x]) +(.-) +([%d,%.]+)%%? *$")
		end
		local doc = false
		if not color then
			s, v = mw.ustring.match(row,"^ *(.-) +([%d,%.]+)%%? *$")
			if not s then
				-- na potrzeby dokumentacji szablonów
				s, v = mw.ustring.match(row,"^ *(.-) +({{{[^{}]+}}}) *$")
				doc = true
			end
		end
		if s then
			local rowArgs = {mw.text.trim(s), country or ''}
			local value = tonumber(v) or lang:parseFormattedNumber(v) or false
			if value and (value > normScale) then normScale = value end
			table.insert(items, {
				color = color or '#'..Color(rowArgs),
				desc = Short(rowArgs),
				value = value,
				v = v,
				doc = doc,
			})
		end
	end

	if #items <= 0 then return nil end -- brak danych
	if normScale <= 0 then normScale = 1 end -- nie dziel przez zero
	
	local builder = mw.html.create(nil)
	for i, item in ipairs(items) do
		local value = item.doc and normScale or (item.value or 0)
		local width = tostring(widthScale * value / normScale)..widthUnit
		local container = builder:tag('div'):addClass('c')
		container:tag('div'):addClass('d'):wikitext(item.desc)
		container:tag('div'):addClass('b'):css('background', item.color):css('width', width)
		container:tag('div'):addClass('p'):wikitext(item.value and lang:formatNum(item.value) or item.v, '%')
	end
	
	return tostring(builder)
end,

["doc"] = function(frame)
	local moduleName = mw.title.getCurrentTitle().fullText
	local status, partiesData = pcall(mw.loadData, moduleName)
	if not status then
		-- logowanie komunikatu błędu może być przydatne
		mw.log(partiesData)
		return
	end
	
	local data = {}
	local lang = mw.getContentLanguage()
	for k, v in pairs(partiesData) do
		table.insert(data, {
			_sk = v.kolor and "1" or "0",
			_ss = type(k) == "string" and "1" or "0",
			_sn = lang:caseFold(v.opis or v.link or (type(k) == "string" and k or "")),
			key = type(k) == "string" and k or "''brak''",
			color = v.kolor and ("#"..v.kolor) or "none",
			kolor = v.kolor or "''brak''",
			name = Name(v) or "''brak''"
		})
	end
	
	table.sort(data, function(a, b) return a._sn < b._sn end)
	
	local builder = mw.html.create()
	builder
		:wikitext(
			'Dane, które są używane przez szablony dotyczące partii politycznych.',
			'\n{| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"',
			'\n! Struktura rekordu opisującego jedną partię',
			'\n|-',
			'\n| '
		)
		:tag("pre"):wikitext(
			'["..."] = {\t-- opcjonalny skrót nazwy partii',
			'\n\tkolor = "...",\t-- 6 cyfr szesnastkowych kodujących kolor w HTML',
			'\n\tlink = "...",\t-- nazwa artykułu opisującego partię',
			'\n\topis = "...",\t-- nazwa partii gdy nie ma artykułu lub link zawiera nawias ujednoznaczniający',
			'\n}'
		):done()
		:wikitext(
			'\n|}',
			'\n{| class="wikitable sortable"',
			'\n|+ Lista partii politycznych',
			'\n|-',
			'\n! class="unsortable ordinal" | lp.',
			'\n!Kolor',
			'\n!Skrót',
			'\n!Nazwa'
		)
	for i, v in ipairs(data) do
		builder
			:wikitext(
				'\n|-',
				'\n| ', i,
				'\n| '
			)
		builder
			:tag("span"):css({ display = "none"}):wikitext(v._sk):done()
			:tag("span"):css({ border = "none", background = "none", ["text-aling"] = "left", margin = "0px!important"})
				:tag("span"):css({border = "solid 1px silver", background = v.color, ["font-size"] = "80%!important", ["vertical-align"] = "middle", })
					:wikitext("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;")
				:done()
				:wikitext('&nbsp;', v.kolor)
			:done()
			:wikitext('\n| '):tag("span"):css({ display = "none"}):wikitext(v._ss):done():wikitext(v.key)
			:wikitext('\n| '):tag("span"):css({ display = "none"}):wikitext(#v._sn > 0 and "1" or "0", v._sn):done():wikitext(v.name)
	end
	
	builder:wikitext("\n|}")
	local result = tostring(builder)
	mw.log(result, "result")
	return result
end,
}