Moduł:Dopracować

Z Polska Encyklopedia Numizmatyczna
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Dopracować/opis

local resources = mw.loadData( 'Moduł:Dopracować/resources' )
return {
	test = function(frame)
		local pf = frame:getParent()
		
		-- scan reasons without dates
		local sectionParamIndex = resources.data.sectionParamIndex
		local sectionParamValue = resources.data.sectionParamValue
		for i = 1, 10 do
			local object = pf:getArgument(i)
			if object then
				local reason = object:expand()
				if reason and ((i ~= sectionParamIndex) or (reason ~= sectionParamValue)) then
					if #mw.text.trim(reason) > 0 then
						return "true"
					end
				end
			end
		end
	
		-- scan well known reasons with optional date
		for _, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, k in ipairs(v.aliases) do
				local object = pf:getArgument(k)
				if object then
					local currentDate = object:expand()
					if currentDate then
						return "true"
					end
				end
			end
		end
	
		return nil
	end,
	
	icon = function(frame)
		local pf = frame:getParent()
 
		local onlyReason = nil
 
		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
		end
 
		-- scan well known reasons with date
		for k, i in pairs(mapParamToReason) do
			local object = pf:getArgument(k)
			if object then
				local currentDate = object:expand()
				if currentDate then
					if not onlyReason then
						onlyReason = i
					elseif onlyReason ~= i then
						onlyReason = 0
						break
					end
				end
			end
		end
 
		-- scan reasons without dates
		if not onlyReason then
			for i = 1, 10 do
				local object = pf:getArgument(i)
				if object then
					local reason = object:expand()
					if reason and ((i ~= resources.data.sectionParamIndex) or (reason ~= resources.data.sectionParamValue)) then
						if mw.text.trim(reason) ~= "" then
							local known = mapParamToReason[reason]
							if known then
								if not onlyReason then
									onlyReason = known
								elseif onlyReason ~= known then
									onlyReason = 0
									break
								end
							end
						end
					end
				end
			end
		end
 
		local icon = nil
		if onlyReason then
			local reasonData = resources.reasons[onlyReason]
			if reasonData then
				icon = reasonData.icon
			end
		end
 
		return icon or resources.default.icon
	end,

	text = function(frame)
		local title = mw.title.getCurrentTitle()
		local pf = frame:getParent()
		local defaultDate = pf.args[resources.data.defaultDateIndex] or ""

		local complexCategories = {
			categories = function(result, date)
				local switch = title.nsText
--				if (switch == "Pomoc") or (switch == "Wikipedia") or (switch == "Portal") or (switch == "Wikiproject") then
--					table.insert(result, "[[Kategoria:WP?|"..title.text.."]]")
--				else
				if switch == "Kategoria" then
					table.insert(result, "[[Kategoria:?|"..title.text.."]]")
				elseif title.namespace == 0 then
					table.insert(result, "[[Kategoria:?]]")
				end
			end,
		}

		function prepareTemplates(reason, date, section, comments)
			local c = reason["?"] or {}
			local sourceTemplates = section and resources.sectionTemplates or ((title.namespace == 0) and resources.articleTemplates or resources.otherTemplates)

			local templates = {}
			for k, v in pairs(sourceTemplates) do
				templates[k] = v
			end

			templates[resources.data.dateTemplate] = date or ""
			if title.talkPageTitle then
				templates[resources.data.talkNameTemplate] = title.talkPageTitle.fullText
			end
			
			templates["{{FULLPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.fullText, "WIKI")
			templates["{{PAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.text, "WIKI")
			templates["{{BASEPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.baseText, "WIKI")
			templates["{{SUBPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.subpageText, "WIKI")
			templates["{{FULLPAGENAME}}"] = title.fullText
			templates["{{PAGENAME}}"] = title.text
			templates["{{BASEPAGENAME}}"] = title.baseText
			templates["{{SUBPAGENAME}}"] = title.subpageText
			templates[resources.data.pageUrlTemplate] = title:fullUrl()
 			templates[resources.data.talkSectionTemplate] = pf.args[resources.data.talkPageSectionParamIndex] or ""
			local defaultComment, _ = string.gsub(c.default or "", resources.data.templatePattern, templates)
			templates[resources.data.infoTemplate] = #comments > 0 and ((c.prefix or "")..table.concat(comments, c.separator or ", ")..(c.suffix or "")) or defaultComment

			-- prepare "talk" hint
			local talk = ""
			if title.talkPageTitle and title.talkPageTitle.exists then
				talk, _ = string.gsub(reason.talk or "", resources.data.templatePattern, templates)
			end
			templates[resources.data.talkTemplate] = talk
			return templates
		end

		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
		end

		local reasonDates = {}

		-- scan well known reasons with date
		for k, i in pairs(mapParamToReason) do
			local object = pf:getArgument(k)
			if object then
				local currentDate = object:expand()
				if currentDate then
					local previousDate = reasonDates[i]
					if not previousDate or (previousDate == "") or ((currentDate ~= "") and (currentDate < previousDate)) then
						reasonDates[i] = currentDate
					end
				end
			end
		end

		local onlyReason = nil
		local allMessages = {}
		local customMessages = {}
		local allGrowthItems = {}
		
		-- collect messages with dates
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			local date = reasonDates[i]
			if date then
				table.insert(allMessages, (#date > 0) and string.format(resources.data.messageWithDatePrefix, date, v.message) or v.message)
				for _, g in ipairs(v.growth or {}) do
					allGrowthItems[g] = true
				end
				if not onlyReason then
					onlyReason = i
				else
					onlyReason = 0
				end
			end
		end

		-- scan reasons without dates
		local scanReasonWithoutDate = function(index)
			local object = pf:getArgument(index)
			if object then
				local reason = object:expand()
				if reason then
					reason = mw.text.trim(reason)
					if (index ~= resources.data.sectionParamIndex) or (reason ~= resources.data.sectionParamValue) then
						if #reason > 0 then
							local known = mapParamToReason[reason]
							if not known then
								table.insert(allMessages, reason)
								table.insert(customMessages, reason)
							else
								for _, g in ipairs(resources.reasons[known].growth or {}) do
									allGrowthItems[g] = true
								end
								if not onlyReason then
									onlyReason = known
								elseif onlyReason ~= known then
									onlyReason = 0
								end
								if not reasonDates[known] then
									reasonDates[known] = defaultDate
									local v = resources.reasons[known].message
									table.insert(allMessages, (#defaultDate > 0) and string.format(resources.data.messageWithDatePrefix, defaultDate, v) or v)
								end
							end
						end
					end
				end

				return reason
			end
		end

		local sectionParam = scanReasonWithoutDate(resources.data.sectionParamValue)
		for i = 1, 10 do
			scanReasonWithoutDate(i)
		end

		-- transclude "growth" templates
		if title.namespace == 0 then
			for g, _ in pairs(allGrowthItems) do
				local sitelink = mw.wikibase.getSitelink(g)
				if sitelink then
					pcall(frame.expandTemplate, frame, {title = sitelink, args = {}})
				end
			end
		end
		
		-- collect categories
		local categories = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			local date = reasonDates[i]
			if date and v.cat then
				local complexCat = complexCategories[v.cat]
				if complexCat then
					complexCat(categories, date)
				elseif title.namespace == 0 then
					table.insert(categories, (v.catDate and (#date > 0)) and string.format(v.catDate, date) or v.cat)
				end
			end
		end
 
		if (#categories == 0) and (title.namespace == 0) then
			table.insert(categories, resources.data.defaultCategory)
		end

		-- prepare date hints
		local hints = {}
		local currentDate = nil
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			local date = reasonDates[i]
			if date and (#date == 0) and v.catDate then
				if not currentDate then
					currentDate = mw.getContentLanguage():formatDate(resources.data.dateFormat, nil, true)
				end
				table.insert(hints, string.format(resources.data.dateExample, v.aliases[1], currentDate))
			end
		end

	 	local result = {}
		local section = (pf.args[resources.data.sectionParamIndex] == resources.data.sectionParamValue) or sectionParam
		local onlyReasonData = resources.reasons[onlyReason]
		local mainText = nil
		local templates = {}
		if onlyReasonData and onlyReasonData.simple and ((#customMessages == 0) or onlyReasonData["?"]) then
			local date = reasonDates[onlyReason]
			if #date > 0 then
				date = string.format(resources.data.dateInfix, date)
			end
			templates = prepareTemplates(onlyReasonData, date, section, customMessages)
			mainText, _ = string.gsub(onlyReasonData.simple, resources.data.templatePattern, templates)
		end
		if not mainText and not onlyReason then
			local date = pf.args[resources.data.defaultDateIndex] or ""
			if #date > 0 then
				date = string.format(resources.data.dateInfix, date)
			end
			templates = prepareTemplates(resources.default, date, section, customMessages)
			mainText, _ = string.gsub(resources.default.simple, resources.data.templatePattern, templates)
		end
		if not mainText then
			templates = prepareTemplates(resources.default, "", section, allMessages)
			mainText, _ = string.gsub(resources.default.message, resources.data.templatePattern, templates)
 		end

		table.insert(result, mainText)
	 	table.insert(result, table.concat(categories,""))
	 	if title.talkPageTitle and title.talkPageTitle.exists and ((#templates[resources.data.talkTemplate] == 0) or (#templates[resources.data.talkSectionTemplate] > 0))  then
	 		local talkPageMessage, _ = string.gsub((#templates[resources.data.talkSectionTemplate] == 0) and resources.data.talkPage or resources.data.talkSection, resources.data.templatePattern, templates)
 			table.insert(result, talkPageMessage)
	 	end

	 	local articleInstruction, _ = string.gsub(resources.data.articleInstruction, resources.data.templatePattern, templates)
	 	table.insert(result, articleInstruction)
		if #hints > 0 then
		 	table.insert(result, string.format(resources.data.templateInstruction, table.concat(hints, ", ")))
		end
		
		local result = table.concat(result, "")
		for i, v in ipairs(resources.compact or {}) do
			local r, c = mw.ustring.gsub(result, v.pattern, v.replace)
			if c > 0 then
				result = r
				break
			end
		end
		
		return result
	end,
}